*دانشگاه به سبک داعش (تکفیری)*گرفته شده از سایت صراط (منبع اصلی : فارس)