*جهان عاری از موش (صهیونیزم)*


گرفته شده از سایت صراط (منبع اصلی : فارس)