*سنگی افتاد در چاه و ...*


-------------------------------------------------------------------------------

گرفته شده از سایت صراط (منبع اصلی : تلخندک)