*وحدت شیعه و سنی*


گرفته شده از سایت جبهه جهانی مستضعفین (منبع اصلی : تسنیم)