دلارهای آمریکایی - عربی + اسلام داعشی = تروریسم

------------------------------------------------------------------------------------

برگرفته از سایت صراط (اثری از آرمن هامون آنگان - اندونزی)