هنگام زندگی فراموش نکنیم از شیطان برائت بجویم

----------------------------------------------------------------

بر گرفته از راه دانا