لوازم شخصی امام خمینی (ره)

عینک، عطر، تسبیح و عصا

-------------------------------------------

برگرفته از صراط