Torture innocent

شکنجه بی گناهان


On the pretext of terrorism

به بهانه تروریسم


------------------------------------------------------------------

برگرفته از تسنیم