البته منظور جنازه اتومبیل دکتر مصدق بود

---------------------------------------

برگرفته از صراط