برگزیدگان جشنواره کاریکاتور «آل سقوط»

----------------------------------------------------

رتبه اول (1) : اثری از محمود نظری - Mahmoud Nazari

--------------------------------------------------------------------


================================================
رتبه دوم (2) : اثری از حمید قالیجاری - Hamid Qalyjary
------------------------------------------------------------

================================================
رتبه سوم (3) : اثری از علیرضا پاکدل - Alireza Pakdel
 ------------------------------------------------------------------------

=====================================================================
برگرفته از فارس