تبعیض ...

La discrimination ...

-----------------------------

برگرفته از صراط -منبع اصلی : فارس