*اندر حکایت جهل*

فتنه نفتیگرفته شده از سایت صراط (منبع اصلی : فارس)