*من یک مسلمان هستم*گرفته شده از سایت صراط (منبع اصلی : ایسنا)