*به نفع شهرت...*


گاهی یک حرکت نمادین برای جلب توجه مردم دنیا به سمت یک مشکل، تبدیل به
وسیله ای میشود برای کسب شهرت بیشتر، آیا فرهنگ هر چیز پیش از آن لازم نیست؟!


گرفته شده از سایت صراط (منبع اصلی : فرهنگ نیوز)