*چرا؟ /  ?Why*


HEJABیک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند , درست است ؟
اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد , مورد ملامت قرارمیگیرد ؟

=======================================

گرفته شده از سایت قسم (منبع اصلی : نامشخص)