فوتومیشن (اصطلاح من در بیاری هستش) تکنولوژی
فرایند پیشرفت در طول زمان
----------------------------------------------------------------
بر گرفته از صراط