بلر در نقش پینوکیو = پینوبلر

--------------------------------------------------

برگرفته از سایت تسنیم